BIURO OCHRONY PRACY
 O firmieBHP | P.POŻ. | Szkolenia bhp Szkolenia wysokościowe Normy 18000  | Kadry | Klenci | Kontakt
MARCIN CHODKIEWICZ
Kompleksowa obsługa firm w zakresie bhp i p.poż.
 Korzyści z wdrożenia systemowego zarządzania bhp:Biuro Ochrony Pracy Marcin Chodkiewicz  •  20-388 Lublin Dominów 130E  •  e-mail: bhp@bhp.az.pl
  
 
 
Co to jest system zarządzania BHP ?

Mówiąc najprościej, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (system zarządzania BHP) jest częścią ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem i obejmuje wszystkie te elementy, które służą ustalaniu polityki i celów przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osiąganiu tych celów.
 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ma na celu pomóc przedsiębiorstwom w kontrolowaniu i minimalizowaniu zagrożeń zdrowia pracowników podczas wykonywaj przez nich pracy. Standard ten jest częścią całego systemu zarządzania organizacją, który obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialności osób, zasady postępowania, procedury, procesy i zasoby potrzebne do opracowania, wdrażania, realizowania, przeglądów, oraz utrzymania określonej polityki dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do standardów OHSAS serii 18000 należą:
OHSAS - 18001 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - Specyfikacja
OHSAS - 18002 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego
OHSAS - 18004 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - Wytyczne wdrażania

Polskimi odpowiednikami ww. standardów są normy:
PN-N-18001 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - Wymagania; (obecnie obowiązuje PN-N-18001:2004)
PN-N-18002 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego
PN-N-18004 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - Wytyczne wdrażania.

Podstawowe etapy wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy.

 I. Przygotowanie do wdrożenia

 1. Określenie nadrzędnych celów dla SZBHP - POLITYKA najwyższego kierownictwa firmy.
 2. Powołanie Zespołu Wdrożeniowego i Pełnomocnika Zarządu do spraw wdrożenia i nadzoru nad SZBHP.
 3. Wybór normy odniesienia dla wdrażanego SZBHP, (model systemu) oraz metod identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka.
 4. Informacja i szkolenia ogólne nt. wdrożenia SZBHP dla kadry kierowniczej, pracowników i ich reprezentacji.
 5. Przeprowadzenie przeglądu wstępnego wg wybranej normy, określenie “punktu wyjściowego”.
 II. Wdrożenie
 1. Na podstawie wyników przeglądu wstępnego określenie zakresu prac związanych z ustanowieniem procedur systemowych; wyznaczenie odpowiedzialnych i określenie terminów realizacji. (ew. wsparcie szkoleniowe) – HARMONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU.
 2. Korzystając z wytycznych Międzynarodowego Systemu Pomiaru Bezpieczeństwa (International Safety Rating System) dokonuje się przeglądu wystąpienia wszystkich możliwych zagrożeń, które mogłyby się pojawić w danej organizacji, a następnie przeprowadza się analizy ryzyka na wszystkich stanowiskach pracy.
 3. Na podstawie wyników tych prac określenie zakresu prac związanych z ustanowieniem procedur pracy oraz przygotowanie planu działań zmierzających do obniżenia poziomu ryzyka; wyznaczenie odpowiedzialnych i określenie terminów realizacji. (ew. wsparcie szkoleniowe).

 III. „Uruchomienie”
 1. Przeprowadzenie auditu wewnętrznego SZBHP. Identyfikacja niedociągnięć - niezgodności. Podjęcie działań korygujących. (mianowanie i przeszkolenie auditorów wewnętrznych).
 2. Monitorowanie systemu, warunków pracy oraz realizacji celów i przyjętych planów.
 3. Na podstawie wyników tych prac podejmowanie odpowiednio pozytywnych wzmocnień lub działań korekcyjnych lub korygujących.
 4. Pierwsza ocena poziomu wdrożenia i realizacji postawionych celów przez najwyższe kierownictwo. Podjęcie wniosków, co do planów dalszego doskonalenia SZBHP.
 5. Komunikacja, konsultacje, szkolenia, wg określonych potrzeb.

IV. „Ciągłe doskonalenie”
 1. Doskonalenie dokumentacji systemu.
 2. Doskonalenie efektywności auditów wewnętrznych. (Realizacji działań korygujących i zapobiegawczych)
 3. Doskonalenie metod monitorowania systemu zarządzania.
 4. Doskonalenie przepływu informacji (zagrożenia, wypadki, zdarzenia potencjalnie wypadkowe, śpiące wypadki).
 5. Komunikacja, konsultacje, szkolenia, wg potrzeb.
 6. Okresowa analiza ryzyka.
 7. Analiza strat spowodowanych wypadkami i awariami.
 8. Doskonalenie bezpieczeństwa technicznego.
 9. Okresowa ocena kierownictwa - nowe cele i programy zarządzania BHP.
  BHP
Systemy zarządzania bhp
bhp@bhp.az.pl
Platforma szkoleniowa
Login:
Hasło: